Đại hội công nhân viên chức tổ chức thành công tốt đẹp, và nhiều yếu nghĩa