Chi em cố gắng lao động hoàn thành tiêu chí để xã nhà về đích nông thôn mới 2018